GIÁO XỨ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

KNOXVILLE, TENNESSEE

Chào Mừng Đến Với Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa

“Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa là một Giáo Xứ Công Giáo trong Giáo Phận Knoxville luôn tôn thờ một Thiên Chúa, tuân theo Giáo Luật và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo, thực thi đức bác ái với tha nhân, loan báo và phổ biến rộng rãi Tin Mừng cho tất cả mọi người, duy trì những truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội Việt Nam, bảo tồn, phát huy tinh thần văn hoá và ngôn ngữ dân tộc Việt, và không tham gia các đảng phái mà Giáo Hội không cho phép.” (Nội Quy Giáo Xứ, II:5-6).

Welcome to The Church of Divine Mercy

“The Church of Divine Mercy is the personal Catholic Parish to serve Vietnamese community in the Diocese of Knoxville which always worships the Trinitarian God, follows Canon Law and Church teaching and practices charity towards others with the purpose to announce and propagate the Gospel to everyone, to maintain the beautiful traditions of the Vietnamese Church and to preserve and promote the Vietnamese culture and language.”

THÔNG BÁO

Cách Thức Lãnh Nhận Ơn Toàn Xá Cầu Cho Các Linh Hồn

LỄ DÂNG TRONG TUẦN

Chúa Nhật 15/11/20 Chúa Nhật 33 Thường Niên; Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam; Lễ Trọng; Kn 3, 1-9; 1 Cr 1, 17-25; Mt 10, 17-22.
Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.
Thứ Hai 16/11/20 Th. Margarita Scotland; Th. Gertruđê, tn; Kh 1,1-4 ; 2,l-5a ; Lc 18,35-43.
Thứ Ba 17/11/20 Th. Êlisabeth Hungari; lễ nhớ; Kh 3,1-6.14-22 ; Lc 19,1-10.
LH Anselmô Hưng.
Thứ Tư 18/11/20 Cung hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Phaolô; Kh 4,1-11 ; Lc 19,11-28.
Thứ Năm 19/11/20; Mùa Thường Niên; Kh 5,1-10 ; Lc 19,41-44.
Thứ Sáu 20/11/20 Mùa Thường Niên; Kh 10,8-11 ; Lc 19,45-48.
Thứ Bảy 21/11/20 Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ; Dcr 2,14-17 ; Mt 12, 46-50.

8:00 am: 2 LH. Gioan.

6:00 pm: CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN; LỄ CHÚA KITÔ VUA. LỄ TRỌNG

GIỜ LỄ

Chúa Nhật
9:00 am
Thứ Bảy
6:00 pm
Thứ 2 – Thứ 7
8:00 am
Văn Phòng Giáo Xứ
9:00 am – 4:00 pm
Sinh Hoạt
Giáo Lý: 10:30 – 11:15 am
TNTT: 11:30 – 12:30 pm
Việt Ngữ: 12:45 – 1:30 am
Chầu Thánh Thể
Chúa nhật đầu tháng
8:30 AM
Giải Tội
Thứ Bảy từ 4:00 – 5:00 pm.
Xức Dầu
Cha Xứ

ĐỊA CHỈ

The Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
865-454-8317