GIÁO XỨ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

KNOXVILLE, TENNESSEE

Chào Mừng Đến Với Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa

“Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa là một Giáo Xứ Công Giáo trong Giáo Phận Knoxville luôn tôn thờ một Thiên Chúa, tuân theo Giáo Luật và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo, thực thi đức bác ái với tha nhân, loan báo và phổ biến rộng rãi Tin Mừng cho tất cả mọi người, duy trì những truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội Việt Nam, bảo tồn, phát huy tinh thần văn hoá và ngôn ngữ dân tộc Việt, và không tham gia các đảng phái mà Giáo Hội không cho phép.” (Nội Quy Giáo Xứ, II:5-6).

Welcome to The Church of Divine Mercy

“The Church of Divine Mercy is the personal Catholic Parish to serve Vietnamese community in the Diocese of Knoxville which always worships the Trinitarian God, follows Canon Law and Church teaching and practices charity towards others with the purpose to announce and propagate the Gospel to everyone, to maintain the beautiful traditions of the Vietnamese Church and to preserve and promote the Vietnamese culture and language.”

THÔNG BÁO

LỊCH PHỤNG VỤ

Tuần 09/12 – 014/12

Thứ Hai

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng.

Thứ Ba

Th. Juan Diego, lễ nhớ.

Thứ Tư

Mùa vọng.

Thứ Năm

Mẹ Guadalupe, lễ kính.

Thứ Sáu

Th. Lucia, tntđ, lễ nhớ.

Thứ Bảy

Mùa Vọng.

CHÚA NHẬT 15/12/2019
Chúa Nhật 03 Mùa Vọng

GIỜ LỄ

Chúa Nhật
9:00 am
Thứ Bảy
6:00 pm
Thứ 2 – Thứ 7
8:00 am
Văn Phòng Giáo Xứ
9:00 am – 4:00 pm
Sinh Hoạt
Giáo Lý: 10:30 – 11:15 am
TNTT: 11:30 – 12:30 pm
Việt Ngữ: 12:45 – 1:30 am
Chầu Thánh Thể
Chúa nhật đầu tháng
8:30 AM
Giải Tội
Trước thánh lễ nửa tiếng.
Xức Dầu
Cha Xứ: 417-388-2416

ĐỊA CHỈ

The Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
865-454-8317