GIÁO XỨ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

KNOXVILLE, TENNESSEE

Chào Mừng Đến Với Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa

“Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa là một Giáo Xứ Công Giáo trong Giáo Phận Knoxville luôn tôn thờ một Thiên Chúa, tuân theo Giáo Luật và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo, thực thi đức bác ái với tha nhân, loan báo và phổ biến rộng rãi Tin Mừng cho tất cả mọi người, duy trì những truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội Việt Nam, bảo tồn, phát huy tinh thần văn hoá và ngôn ngữ dân tộc Việt, và không tham gia các đảng phái mà Giáo Hội không cho phép.” (Nội Quy Giáo Xứ, II:5-6).

Welcome to The Church of Divine Mercy

“The Church of Divine Mercy is the personal Catholic Parish to serve Vietnamese community in the Diocese of Knoxville which always worships the Trinitarian God, follows Canon Law and Church teaching and practices charity towards others with the purpose to announce and propagate the Gospel to everyone, to maintain the beautiful traditions of the Vietnamese Church and to preserve and promote the Vietnamese culture and language.”

THÔNG BÁO

CANCEL THÁNH LỄ

Đức Cha Stika mới ra lệnh các giáo xứ trong Giáo Phận Knoxville sẽ không cử hành Thánh Lễ chung trong Tháng Ba. Dó đó, Nhà Thờ sẽ đóng cửa  cho hết Tháng Ba. Thế nhưng, Văn Phòng Giáo Xứ vẫn làm việc như thường. Ai cần lãnh các bí tích, xin liên lạc với Cha Xứ.

CANCEL TĨNH TÂM, GIẢI TỘI, GIÁO LÝ, VÀ THIẾU NHI

Giáo Xứ sẽ không có Tĩnh Tâm Mùa Chay tối 20/3/2020 và giải tội chung 31/3/2020.  

Để tránh lây truyền nhiễm bệnh, các lớp Giáo Lý – Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ nghỉ học và sinh hoạt cho đến khi báo lại.

GIỮ CHAY và KIÊNG THỊT

Về việc giữ chay và kiêng thịt:

 1. Giáo luật điều 1251 quy định: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.
 2. Tuổi giữ chay, theo giáo luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.”
 3. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo luật điều 1252).

Về việc xưng tội và rước lễ:

 1. Về việc xưng tội: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần.” (Giáo luật điều 989).
 2. Về việc rước lễ: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi có lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm.” (Giáo luật điều 920).

Tại Việt Nam, thời gian để chu toàn luật buộc “rước lễ trong Mùa Phục Sinh” này là từ thứ Tư lễ Tro cho đến lễ Chúa Ba Ngôi (Thông báo của UBGM về PV số VII ngày 10-08-1971).

LỄ DÂNG TRONG TUẦN

Chúa Nhật 15/03/20 CHÚA NHẬT 3 Mùa Chay, năm A; Xh 17,3-7 ; Rm 5,l-2.5-8 ; Ga 4,5-42.
 • Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.
 • Các linh hồn.
 • LH Bonifaciô Giản.
Thứ Hai 16/03/20 Mùa Chay; 2 V 5,l-15a ; Lc 4,24- 30.
Thứ Ba 17/03/20 Mùa Chay; Thánh Patriciô, gm; Đn 3,25.34-43 ; Mt 18,21-35.
Thứ Tư 18/03/20 Mùa Chay; Thánh Cyrilô Giêsusalem, gmts; Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5, 17-19.
 • LH Đaminh Tín.
Thứ Năm 19/03/20 Thánh Giuse, lễ trọng; 2 Sm 7,4-5a.l2-14a.l6 ; Rm 4,13.16-18.22 ; Mt l,16.18- 21.24a(hay Lc 2,41-51a) .
 • Kỷ niệm đăng quang ĐGH Phanxicô (2013).
Thứ Sáu 13/03/2020 Mùa Chay; Kiêng thịt; Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34.
 • Kn 7 năm Đắc cử ĐGH Phanxicô.
 • LH Giorgiô Vọng.
Thứ Bảy 14/03/2020 Mùa Chay; Hs 6,1-6 ; Lc 18,9-14.

8:00 am: LH Albertô Chức; Mathêu Hoá.

6:00 pm: CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY.

GIỜ LỄ

Chúa Nhật
9:00 am
Thứ Bảy
6:00 pm
Thứ 2 – Thứ 7
8:00 am
Văn Phòng Giáo Xứ
9:00 am – 4:00 pm
Sinh Hoạt
Giáo Lý: 10:30 – 11:15 am
TNTT: 11:30 – 12:30 pm
Việt Ngữ: 12:45 – 1:30 am
Chầu Thánh Thể
Chúa nhật đầu tháng
8:30 AM
Giải Tội
Trước thánh lễ nửa tiếng.
Xức Dầu
Cha Xứ

ĐỊA CHỈ

The Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
865-454-8317