GIÁO XỨ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

KNOXVILLE, TENNESSEE

Chào Mừng Đến Với Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa

“Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa là một Giáo Xứ Công Giáo trong Giáo Phận Knoxville luôn tôn thờ một Thiên Chúa, tuân theo Giáo Luật và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo, thực thi đức bác ái với tha nhân, loan báo và phổ biến rộng rãi Tin Mừng cho tất cả mọi người, duy trì những truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội Việt Nam, bảo tồn, phát huy tinh thần văn hoá và ngôn ngữ dân tộc Việt, và không tham gia các đảng phái mà Giáo Hội không cho phép.” (Nội Quy Giáo Xứ, II:5-6).

Welcome to The Church of Divine Mercy

“The Church of Divine Mercy is the personal Catholic Parish to serve Vietnamese community in the Diocese of Knoxville which always worships the Trinitarian God, follows Canon Law and Church teaching and practices charity towards others with the purpose to announce and propagate the Gospel to everyone, to maintain the beautiful traditions of the Vietnamese Church and to preserve and promote the Vietnamese culture and language.”

THÔNG BÁO

Before You Vote, Answer These Questions

Bipshop Richard F. Stika

Khi Chúng Ta Bỏ Phiếu, Trả Lời Những Câu Hỏi Sau

Bishop Richard F. Stika

Huấn Luyện Lương Tâm Tín Hữu Trong Thời Gian Bầu Cử

Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ

LỄ DÂNG TRONG TUẦN

Chúa Nhật 27/9/20 Chúa Nhật 26 Thường Niên; Ed 18,25-28 ; P1 2,1-11 ; Mt 21,28-32.
Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.
Thứ Hai 28/9/20 Th. Venceslaô, tđ; Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tđ; G 1,6-22 ; Lc 9,46-50.
Antôn Huấn.
Thứ Ba 29/9/20 CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính; Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
Thứ Tư 30/9/20 Thánh Giêrônimô, lmts; Lễ nhớ; Cn 30,5-9 ; Lc 9,1-6.
Carôlô Thủy.
Thứ Năm 1/10/20; THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính; Is 66,10-14c (hay Rm 8,14- 17) ; Mt 18,1-5.
Augustine Tần.
Thứ Sáu 2/10/20 Các thiên thần hộ thủ; Lễ nhớ; Xh 23,20-23 ; Mt 18, 1-5.10.
Giuse Khoát, Luca Phúc, Ephrem Cung, Augustine
Khanh.
Thứ Bảy 3/10/20 Mùa Thường Niên; G 42,1-3.5-6.12-17; Lc 10,17-24.

8:00 am: Micae Duệ 

6:00 pm: CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN; LỄ MẸ MÂN CÔI, LỄ TRỌNG.

GIỜ LỄ

Chúa Nhật
9:00 am
Thứ Bảy
6:00 pm
Thứ 2 – Thứ 7
8:00 am
Văn Phòng Giáo Xứ
9:00 am – 4:00 pm
Sinh Hoạt
Giáo Lý: 10:30 – 11:15 am
TNTT: 11:30 – 12:30 pm
Việt Ngữ: 12:45 – 1:30 am
Chầu Thánh Thể
Chúa nhật đầu tháng
8:30 AM
Giải Tội
Thứ Bảy từ 4:00 – 5:00 pm.
Xức Dầu
Cha Xứ

ĐỊA CHỈ

The Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
865-454-8317