BÀI ĐỌC I: Is 35, 1-6a. 10
Trích sách Tiên tri Isaia.

Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ
hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy
chồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen ngợi rằng:
Đã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban,
huy hoàng của Carmel và Saron. Chính chúng sẽ
nhìn thấy vinh quang của Chúa, và huy hoàng của
Thiên Chúa chúng ta.
Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã, và hãy
làm cho tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói
cho những người nhát đảm rằng: Hãy can đảm lên,
đừng sợ hãi! Kìa Thiên Chúa các ngươi sẽ đem lại
điều báo ứng; chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ
các ngươi.
Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những
người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ
nhảy nhót như nai, những người được Chúa cứu
chuộc, sẽ trở về, và đến Sion với lời khen ngợi; và
trên đầu họ mang hoan hỉ triền miên, họ sẽ được
vui mừng khoái trá, họ sẽ không còn đau buồn; rên
siết sẽ trốn xa.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Gc 5, 7-10
Trích thư Thánh Giacôbê Tông Đồ.

Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa
xem người nông phu trông đợi hoa màu quý báu
của đồng ruộng, kiên nhẫn đợi chờ mưa xuân và
mưa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì
Chúa đã gần đến. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau,
để khỏi phải bị kết án. Này đây quan toà đã đứng
trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và
chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những
người đã nói nhân danh Chúa.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 11, 2-11
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.

Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc
làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài
rằng: “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay
chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?” Chúa
Giêsu bảo họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những
gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy,
người què đi được, người phong hủi được khỏi,
người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin
mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc
cho ai không vấp ngã vì Ta”.
Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa
Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: “Các
ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ
trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người
ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả
lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi
xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và
còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông
rằng: ‘Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để
dọn đường sẵn cho con’. Ta bảo thật các ngươi,
trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất
hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng
người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn
ông”.
Đó là lời Chúa