BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4

Trích sách Tiên tri Malakhi.

Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Đây Ta sai

thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta!” Lập tức

Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, và thiên thần

giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong đền thánh

Người. Chúa các đạo binh phán: “Này đây Người đến”.

Ai có thể suy tưởng đến ngày Người đến, và có thể

đứng vững để trông nhìn Người? Vì Người sẽ như lửa

thiêu đốt, như thuốc giặt của thợ giặt. Người sẽ ngồi

như thợ đúc và thợ lọc bạc, Người sẽ thanh tẩy con cái

Lêvi, và làm cho chúng nên sạch như vàng bạc. Chúng

sẽ hiến dâng lễ tế cho Chúa trong công bình. Lễ tế của

Giuđa và Giêrusalem sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa

và như những năm trước. Đó là lời Chúa toàn năng

phán.

Đó là lời Chúa.

 

BÀI ĐỌC II: Dt 2, 14-18

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt,

chính Chúa Giêsu cũng giống như chúng, cũng thông

phần điều đó, để nhờ cái chết của Người mà Người

huỷ diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, và để giải thoát

tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Vì

chưng Người không đến cứu giúp các thiên thần,

nhưng đến cứu giúp con cái Abraham. Bởi thế, Người

nên giống anh em Mình mọi đàng, ngõ hầu trong khi

phụng sự Chúa, Người trở thành đại giáo trưởng nhân

lành và trung tín với Chúa, để đền tội cho dân. Quả

thật, bởi chính Người đã chịu khổ hình và chịu thử

thách, nên Người có thể cứu giúp những ai sống trong

thử thách. Đó là lời Chúa.

Đó là lời Chúa.

 

PHÚC ÂM: Lc 2, 22-40

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ

Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến

dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng:

“Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh

thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như

có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một

cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon,

là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi

chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong

ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ

không chết, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được

Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha

mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người

những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh

tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi

bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con

đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn

trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương

dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói

về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với

Maria mẹ Người rằng: “Đây trẻ này được đặt lên,

khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay

được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta

chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu

tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!”

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel,

thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã

sống với chồng được bảy năm, rồi thủ tiết cho đến nay

đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm

ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ

ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ

Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu

chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa,

thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con

trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn

nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Đó là lời Chúa.