BÀI ĐỌC 1: Ed 33, 7-9
Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Đây Chúa phán: “Hỡi con người, Ta đã làm cho
ngươi trở nên người lính canh nhà Israel: vậy khi nghe
lời miệng Ta nói, ngươi hãy loan báo cho chúng thay
Ta. Khi Ta phán cùng kẻ gian ác rằng: ‘Hỡi kẻ gian ác,
mi sẽ phải chết’; nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian
ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết
trong sự gian ác của nó, nhưng Ta đòi máu nó bởi tay
ngươi. Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ
đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì
nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi cứu
được mạng sống ngươi”.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 13, 8-10
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Rôma.
Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài
việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ
trọn lề luật. Đó là: “Chớ ngoại tình; chớ giết người;
chớ trộm cắp; chớ làm chứng gian; chớ mê tham”, và
nếu có điều luật nào khác, thì cũng tóm lại trong lời
này là: “Ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình”.
Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu
thương là chu toàn cả lề luật.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 18, 15-20
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:
“Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng
ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi
được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy
đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được
giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó
không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó
cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như
người ngoại giáo và như người thu thuế. “Thầy bảo
thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì
trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ
dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ. “Thầy lại bảo các
con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp
lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên
trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba
người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những
người ấy”.
Đó là lời Chúa.