BÀI ĐỌC St 12, 1-4a

Trích sách Sáng Thế.
Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy
từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi
đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân
lớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh
ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai
chúc phúc ngươi, và chúc dữ cho ai chúc dữ ngươi.
Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm
phúc”. Abram liền ra đi, như lời Thiên Chúa phán dạy.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 2 Tm 1, 8b-10

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi
cho Timôthêu.
Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với Cha
vì Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Ðấng
giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu
thánh của Người, không phải do công việc chúng ta
làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng
ta từ trước muôn đời trong Ðức Giêsu Kitô, nhưng bây
giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Ðức Giêsu Kitô,
Ðấng Cứu Chuộc chúng ta, Người đã dùng Tin Mừng
tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư
nát được tỏ rạng.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 17, 1-9

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và
Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ
riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các
ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở
nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và
đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa
Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì
tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một
cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông
còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các
Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là
Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe
lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống,
và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động
đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”.
Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một
mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống,
Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con
không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con
Người từ cõi chết sống lại”.
Đó là lời Chúa.