BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7

 Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng

đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần

trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ

không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng

người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị

giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành

đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không

nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo

mong đợi lề luật người.

Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy

tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của

dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho

người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa

ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm”.

Đó là lời Chúa.

 

BÀI ĐỌC II: Cv 10, 34-38

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng:

“Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên

tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và

thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận.

Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Israel,

loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn

loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi

Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng

phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa

đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn

phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành

và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với

Người”.

Đó là lời Chúa.

 

PHÚC ÂM: Mt 3, 13-17

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan

ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan

can Người rằng: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà

Ngài lại đến với tôi sao?” Chúa Giêsu liền đáp lại:

“Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như

thế”. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu

chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng

trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống

như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có

tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp

lòng Ta”.

Đó là lời Chúa.