BÀI ĐỌC Hc 15, 16-21

Trích sách Huấn Ca.
Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn: việc trung thành
giữ các giới răn là tuỳ ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi
nước và lửa, ngươi muốn cái gì, thì giơ tay ra trên đó. Trước
mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, họ
thích thứ nào, thì được thứ ấy. Bởi chưng, Thiên Chúa đầy
khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng, Người luôn luôn nhìn
thấy mọi loài. Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Người, và
thấu suốt mọi hành động của con người. Người không
truyền dạy cho một ai làm điều gian ác, và không cho phép
một ai phạm tội.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 2, 6-10

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Côrintô.
Anh em thân mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoan
với những người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn
ngoan của thế gian, cũng không phải của những bậc vua
chúa thế trần, hạng người đã bị dồn vào chỗ hư vong.
Nhưng chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu của
Thiên Chúa vẫn được giấu kín, mà Thiên Chúa đã tiền định
từ trước muôn thuở để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi.
Sự khôn ngoan đó, không một ai trong các vua chúa thế trần
đã biết tới: vì giá thử nhận biết, hẳn họ đã không đóng đinh
Chúa sự hiển vinh. Nhưng chúng tôi rao giảng như lời đã
chép: “Sự mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và lòng
người cũng chưa từng mơ ước tới, đó là tất cả những điều
Thiên Chúa đã làm cho những ai yêu mến Người”. Bởi
chưng Thiên Chúa đã mạc khải điều đó cho chúng tôi do
Thánh Thần của Người. †Thật vậy, Thánh Thần thấu suốt
mọi sự, cả những điều thâm sâu của Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 5, 17-37

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các
con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta
không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật
các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy
trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn
thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ
mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người
nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta
giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước
Trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt
phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.
“Các con đã nghe dạy người xưa rằng: ‘Không được giết
người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án’. Còn Ta, Ta
bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị
toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ‘ngốc’, thì bị phạt trước
công nghị. Ai rủa anh em là ‘khùng’, thì sẽ bị vạ lửa địa
ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ
người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi
hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em
ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà
với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ
đưa ngươi ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao ngươi cho
tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật các
ngươi biết: Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi
trả hết đồng bạc cuối cùng.
“Các con đã nghe nói với người xưa rằng: ‘Chớ ngoại
tình’. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà
ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng
rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy
móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn
là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con nên
dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất
một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.
“Cũng có lời dạy rằng: ‘Ai ly dị vợ mình, thì hãy trao
cho vợ tờ ly dị’. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai ly dị vợ
mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình;
và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình.
“Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: ‘Chớ
thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa’. Còn
Ta, Ta bảo các con: Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề,
vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ
chân.
Đó là lời Chúa.