BÀI ĐỌC 1: Is 56, 1. 6-7
Trích sách Tiên tri Isaia.
Đây Thiên Chúa phán: “Hãy giữ luật và thực thi công
bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của
Ta sẽ tỏ hiện. “Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự
Chúa và mến yêu danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả
những ai giữ ngày Sabbat, không hề sai lỗi, và trung thành
với giao ước của Ta, Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh, và Ta
sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận
những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì
nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 11, 13-15. 29-32
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tôi nói với anh em là những người
gốc Dân Ngoại rằng: Bao lâu tôi là Tông đồ các Dân Ngoại,
tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi, nếu có cách nào làm cho
đồng bào tôi phân bì, mà tôi cứu rỗi được ít người trong họ.
Vì nếu do việc họ bị loại ra, mà thiên hạ được giao hoà, thì
sự họ được thâu nhận sẽ thế nào, nếu không phải là một sự
sống lại từ cõi chết? Vì Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì
Người không hề hối tiếc. Như xưa anh em không tin Thiên
Chúa, nhưng nay vì họ cứng lòng tin, nên anh em được
thương xót; cũng thế, nay họ không tin, vì thấy Chúa
thương xót anh em, để họ cũng được thương xót. Thiên
Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự cứng lòng
tin, để Chúa thương xót hết mọi người.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 15, 21-28
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và
Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu
cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương
xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người
không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà
xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo
chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai
đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người
mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không
nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại:
“Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn
từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng
bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì
được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.
Đó là lời Chúa.