BÀI ĐỌC I: Is 9, 1-4

Trích sách Tiên tri Isaia.
Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất hèn hạ,
trong tương lai dần dần trở thành đường biển, bên kia
sông Giođan trở thành Galilêa các dân tộc. Dân chúng
đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một
ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết.
Người đã gia tăng dân số, đã ban một nguồn vui lớn;
thiên hạ hân hoan trước mặt Người, như hân hoan khi
được mùa, nhảy mừng như khi phân chia chiến lợi
phẩm. Vì ách đã đè trên họ, đòn ngang nằm trên vai
họ, và gậy của kẻ lạm thu họ, Người đã bẻ gẫy tất cả
như trong ngày Mađian.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 10-13. 17

Khởi đầu thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi
tín hữu Cô-rintô.
Anh em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp
ý với nhau, giữa anh em đừng có chia rẽ; hãy đoàn kết
chặt chẽ trong cùng một thần khí và cùng một tâm tình.
Anh em thân mến, tôi đã được các người nhà Khloê
cho hay rằng: giữa anh em đang có những sự bất đồng.
Tôi có ý nói điều này, là mỗi người trong anh em nói:
“Tôi, tôi thuộc về Phaolô; – “Tôi về phe Apollô”; –
“Còn tôi, tôi về phe Kêpha”; – “Và tôi thuộc về phe
Chúa Kitô”. Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có phải
Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân
danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa? Đức Kitô
không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao giảng Tin Mừng,
không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập giá của
Đức Kitô ra hư không. Đó là lời Chúa.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 4, 12-23

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.
Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về
Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên
hải, thành Ca-pharnaum, giáp ranh đất Giabulon và
Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri
Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường
dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại
bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy
hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong
bóng sự chết”.
Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói:
“Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!”
Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa,
Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và
Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai
ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi
hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những
ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà
theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh
em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em
ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê.
Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và
cha mình mà đi theo Người.
Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy
dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng
nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong
dân.
Đó là lời Chúa.