BÀI ĐỌC Lv 19, 1-2. 17-18

Trích sách Lêvi.
Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn
thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì
Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Đừng giữ lòng
thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi
mang tội vì họ. Đừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng
nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu thương các bạn hữu như
chính mình. Ta là Chúa”.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 3, 16-23

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Côrintô.
Anh em thân mến, Anh em không biết anh em là đền
thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong
anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa,
thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên
Chúa là thánh, mà chính anh em là đền thờ ấy.
Đừng có ai lừa dối mình. Nếu có ai trong anh em cho
mình là người khôn ngoan ở đời này, thì kẻ ấy hãy nên điên
dại để được khôn ngoan: vì sự khôn ngoan của thế gian này
là sự điên dại đối với Thiên Chúa, vì có lời chép rằng:
“Chính Người bắt chợt những người khôn ngoan ngay trong
xảo kế của họ”. Lại có lời khác rằng: “Chúa biết tư tưởng
của những người khôn ngoan là hão huyền”. Vậy đừng có ai
còn tự phô trương nơi loài người. Vì tất cả là của anh em,
dù là Phaolô, hay Apollô, hoặc Kêpha, hoặc thế gian, sự
sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay tương lai. Tất cả là của
anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô
thuộc về Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 5, 38-48

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các
con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Còn Thầy,
Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái
lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia
cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con,
thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một
dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho.
Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.
“Các con cũng đã nghe dạy rằng: ‘Hãy yêu thương tha
nhân, và ghét thù địch’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các
con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho
những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ
và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở
trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành
cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng
như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu
thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu
thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh
em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân
ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn
lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành”.
Đó là lời Chúa.