BÀI ĐỌC 1: Is 22, 19-23
Trích sách Tiên tri Isaia.
Đây Chúa phán cùng Sobna, quan cai đền thờ rằng: “Ta
sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và Ta sẽ cách chức
ngươi; trong ngày đó, Ta sẽ gọi đầy tớ Ta là Êliaqim, con
trai Helcia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc cho nó,
lấy đai lưng của ngươi mà thắt cho nó, sẽ trao quyền ngươi
vào tay nó, nó sẽ nên như cha các người cư ngụ ở
Giêrusalem và nhà Giuđa. Ta sẽ để chìa khoá nhà Đavít trên
vai nó: nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được; nó đóng
cửa lại và không ai mở ra được. Ta sẽ đóng nó vào nơi kiên
cố như đóng đinh, và nó sẽ trở nên ngai vinh quang nhà cha
nó”.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 11, 33-36
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết
của Thiên Chúa: sự phán quyết của Người làm sao hiểu
được, và đường lối của Người làm sao dò được! Vì chưng,
nào ai biết được ý Chúa? Hoặc ai đã làm cố vấn cho Người?
Hay ai đã cho Người trước để Người sẽ trả lại sau? Vì mọi
sự đều do Người, nhờ Người và trong Người: nguyện Người
được vinh quang đến muôn đời.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 16, 13-20
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa
Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con
Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy
Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một
tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con,
các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là
Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời
rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng
phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là
Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết:
Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và
cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con
chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời
cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng
cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói
với ai rằng Người là Đức Kitô.
Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy:
Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi
các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba
thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng:
“Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng
phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng:
“Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp
phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên
Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.
Đó là lời Chúa.