BÀI ĐỌC I: 2 Sm 5, 1-3
Trích sách Samuel quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít
tại Hebron mà nói rằng: “Đây chúng tôi là cốt nhục của ngài.
Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi,
thì chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài
rằng: ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên
thủ lãnh Israel'”. Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm
nhà vua tại Hebron, và tại đó, vua Đavít ký kết với họ một
giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong Đavít làm
vua Israel. Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Cl 1, 12-20

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Côlôxê.
Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Đấng đã
làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh
trong ánh sáng. Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u
tối, đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Chúa, trong
Người chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người, và được ơn
tha tôi. Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng
tử mọi tạo vật; vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất
đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ
thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật
đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có
trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu
thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa
kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa
đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã
giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ
ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Lc 23, 35-43
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa
Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu
mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển
chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người
uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu
mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp,
La-tinh và Do-thái như sau: “NGƯỜI NÀY LÀ VUA DÂN
DO THÁI”. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá
cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự
cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Đối lại, tên kia mắng nó
rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên
Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng
ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có
làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy
Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu
đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên
đàng với Ta”. Đó là lời Chúa