BÀI ĐỌC 1 V 3, 5. 7-12

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện
ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: “Ngươi
muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Salomon thưa:
“Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế
vị Đavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không
biết đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân
Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng
được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn
ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có
thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này?”
Điều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa
phán cùng Salomon rằng: “Vì ngươi đã xin điều đó, mà
không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân
thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây
Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn
khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai
giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi”.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 28-30

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến
Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những
người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì
chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định
cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên
trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai Người đã
tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu
gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai
Người đã làm cho nên công chính?, thì Người cũng cho họ
được vinh quang. Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 13, 44-52

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước
trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia
tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả
những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng
giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một
viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc
ấy. “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được
mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà
lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài.
Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách
biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò
lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có
hiểu những điều đó không?” Họ thưa rằng: “Có”. Người liền
bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước
trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái
mới, cũ trong kho mình”. Đó là lời Chúa.