BÀI ĐỌC 1: Gr 20, 7-9
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã
khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và
thắng được tôi: suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, và
mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la
lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn, cho nên lời
Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt
ngày. Tôi đã nói rằng: “Tôi sẽ không nhớ đến Người
nữa, sẽ không nhân danh Người mà nói nữa, thì lúc đó
trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt
tôi, tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa”.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 12, 1-2
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Rôma.
Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi
Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống
động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc
phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo
thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để
anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành
đẹp lòng Chúa và hoàn hảo.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 16, 21-27
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ
thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau
khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và
ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can
gián Người rằng: “Lạy Thầy, không thể thế được!
Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay
lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau
Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng
hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu
biết những sự thuộc về loài người”.
Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:
“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác
thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu
mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng
sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được
lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích
gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?
Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha
Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ,
Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ
làm”.
Đó là lời Chúa.