BÀI ĐỌC Cv 2, 1-11
Trích sách Tông Đồ Công Vụ.
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu
một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh
thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có
những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên
từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa
Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh
Thần ban cho họ nói.
Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái
đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng
ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người
đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người
đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: "Nào tất cả những người
đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao
mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng
tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia,
Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia,
Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là
Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều
nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công
của Thiên Chúa!" Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Côrintô.
Anh em thân mến, không ai có thể nói "Đức Giêsu là
Chúa" mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân
sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ,
nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ
có một Thiên Chúa, là Đấng làm mọi sự trong mọi người.
Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ
theo lợi ích.
Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể,
mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa
Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả
chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là
Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã
uống trong một Thánh Thần. Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Ga 20, 19-23
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa
nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái,
Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình
an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem
tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì
xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng:
"Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai
các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông:
"Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai,
thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người
ấy bị cầm lại". Đó là lời Chúa.