Cha Xứ sẽ đi Arlington, Texas để dâng lễ cưới cho cháu vào Thứ Bảy 10/10/2020. Do đó, Giáo Xứ sẽ không có Thánh Lễ ngày thường từ Thứ Sáu 09/10/2020 cho đến Thứ Sáu 16/10/2020. Ngoài ra, Chúa Nhật 11/10/2020 vào lúc 3:00 pm Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ Cưới của Anh Chị Nguyễn Văn Hà và Phạn Thị Ngọc Thơ do Cha Antôn Vũ Đình Minh chủ tế. Mặc dầu là Thánh Lễ Cưới nhưng được dâng vào Chúa Nhật thì cũng là Thánh Lễ Chúa Nhật.