Bulletin

Chương Trình Lễ Phục Sinh

TUẦN THÁNH:
Chúa Nhật Lễ Lá (20 Tháng 03): Lễ 9am Và 11am
Thứ 4 Tuần Thánh (23 Tháng 03): Ngắm Thương Khó Và Dâng Hạt: 8:30pm
Thứ 5 Tuần Thánh (24 Tháng 03): Lễ Tiệc Ly-Chầu Thánh Thể.
Thánh Lễ: 9:00pm
Chầu Thánh Thể: Sau Thánh Lễ đến 12am.
Thứ Sáu Tuần Thánh (25 Tháng 03): Ngắm Đàng Thánh Giá Và Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá
Ngắm Đàng Thánh Giá: 8:30pm
Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá: 9:00pm

Thứ Bảy Tuần Thánh (26 Tháng 03): Lễ Trọng Thể Vọng Phục Sinh
               Thánh Lễ: 9:00pm
Chúa Nhật Phục Sinh (27 Tháng 03): Lễ Trọng Phục Sinh
         Thánh Lễ: 11am (chỉ có một lễ)