Thứ Sáu 31-1-2020 là hạn trót nộp đơn xin cho các em học sinh lãnh nhận Bí Tích Giải Tội, Rước Lễ lần đầu và Bí Tích Thêm Sức. Xin phụ huynh nộp đầy đủ giấy tờ để Ban Giáo Dục và Văn Phòng Giáo Xứ có thể chuẩn bị đặt hàng đồng phục cho các em.