Hằng tuần, gia đình nào mong ước dâng kính hoa để trang trí trong Nhà thờ và trước toà Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse. Xin liên lạc với Cha Xứ, hay Ban Tài Chánh Giáo Xứ, hoặc Văn Phòng Giáo Xứ. Mỗi tuần $75.00.