Sau hai tháng để cho mọi người được phép ứng cử và để cử các thành viên vào Hội Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2020 – 2023, Giáo Xứ đã không nhận được một đơn ứng cử và chỉ nhận lại được 24 đơn đề cử sau khi đã gửi 109 thư đơn đề cử đến cho các gia đình. Trong số 8 người được đề cử thì có 5 người xin từ chối, chỉ còn có 3 người. Và như thế, vẫn còn thiếu một người cho đúng con số các thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ theo Quy Luật số 15.B.1: “Hội Đồng Mục Vụ gồm 4 thành viên: Trưởng Hội Đồng, Phó Nội Vụ, Phó Ngoại Vụ và Thư Ký.” Xin thông báo cùng mọi người 3 vị đã nhận lời phục vụ Giáo Xứ trong Hội Đồng Mục Vụ:

1. Chị Hoàng Hồng Thuỷ

2. Cao Văn Chính

3. Phạm Hoàng Hiếu