Sau Thánh Lễ ngày Chúa Nhật 03/11/2019 sẽ có buổi họp các phụ huynh của các em học Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức để chuẩn bị cho ngày lãnh bí tích của các em. Phụ huynh nào không thể đến dự buổi họp này, phải liên lạc trước với Cha Xứ để biết chi tiết.