Kể từ hôm nay, Giáo xứ sẽ cùng đọc Kinh Ngợi Khen sau khi rước lễ trong các thánh lễ để cùng với Mẹ Maria ngợi khen, cảm tạ và chúc tụng Chúa đã thương ban những hồng ân cho mọi phần tử trong Giáo xứ.