Thứ Sáu 01/11/2019 là Lễ Các Thánh, Lễ Trọng và Buộc của Giáo Hội. Giáo Xứ sẽ cử hành 3 thánh lễ:

1. Thứ Năm (31/10/2019): 7:00 pm.

2. Thứ Sáu (01/11/2019): 8:00 am. và 7:00 pm.

Thứ Bảy 02/11/2019 là Lễ Cầu cho Các Linh Hồn. Giáo xứ sẽ cử hành 2 thánh lễ để cầu nguyện cách riêng cho các linh hồn thân nhân, ân nhân của Giáo Xứ đã qua đời vào lúc 8:00 am (lễ thứ hai ngay sau thánh lễ nhất).