Chúa Nhật 9/2/2020, Giáo xứ sẽ có lớp Bảo Vệ Trẻ Em (Safe Environment) của Chương Trình Virtus cho tất cả những ai tình nguyện (volunteer) giúp Giáo xứ trong Nhà Thờ. Xin mọi người cùng đến học để biết mà trợ giúp cho Cha Xứ.