Từ trưa Thứ Bảy 1/7/2020 cho đến nửa đêm Chúa Nhật 2/8/2020, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).