Để cho Giáo Xứ có thể rao đọc rõ tên người xin lễ và ý chỉ xin lễ, xin quý vị ghi rõ trên phong bì đầy đủ chi tiết những dữ kiện. Nếu không, thì chỉ có rao là một gia đình xin mà thôi.