Miền Trung Việt Nam hai tuần trước bị mưa lụt và nhất là hôm Thứ Tư 28/10/2020 Bão Cat 2 Molave đã đánh vào Miền Trung. Giáo Xứ có đặt thùng tiền Quyên Góp tại cuối Nhà Thờ hai Chúa Nhật 1/10 và 8/10 để trợ giúp cho các Anh Chị Em nạn nhân. Xin mọi người rộng tay giúp đỡ.