Chúa Nhật 03/11/2019 sẽ có quyên tiền lần thứ hai trợ giúp cho Tổng Giáo Phận Binh Lực Quốc Gia Hoa Kỳ (Archdiocese for the Military Services). Xin quí vị rộng tay giúp đỡ.