Từ hôm nay trở đi, xin các gia đình sử dụng “phong bì dâng lễ” trong các Thánh Lễ để giúp Ban Tài Chánh và Văn Phòng Giáo Xứ dễ dàng vào sổ tài chánh của từng gia đình. Mỗi tuần có hai (2) phong bì có đề ngày tháng từng phong bì: (1) cho các sinh hoạt Giáo Xứ; và (2) cho các lần xin tiền lần 2 của Giáo Phận hoặc cho việc quỹ xây cất của Giáo Xứ. Tuần nào quên mang theo, xin gửi bưu điện về cho Văn Phòng Giáo Xứ.