Thông Báo của Ban Bầu Cử Hội Đồng Mục Vụ

Nhiệm Kỳ 2020 – 2023

 

Kính thưa Quý Ông bà và anh chị em trong Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa, trong thời gian vừa qua đã không có Hội Đồng Mục Vụ.

Vậy nay Ban Bầu Cử Giáo Xứ xin thông báo tới toàn thể Giáo xứ về tiến trình Bầu Cử gồm thời gian cung cấp Đơn Ứng Cử từ Chúa Nhật 01/09/2019 – 31/09/2019 tại Văn phòng Giáo xứ và thùng phiếu sẽ đặt cùng nơi.

Điều kiện để trở thành một Ứng Cử Viên. Xin xem bản Nội Quy Giáo Xứ 2019; chương 4, các điều 8, 9 và 10. Chương 5, phần F.

Hạn chót nộp Đơn Ứng Cử vào Chúa Nhật ngày 31 tháng 09 năm 2019 vào lúc 6:00PM.

Ban Bầu Cử trân trọng Thông Báo.

 

 

TM Ban Bầu Cử , Phó tế Vĩnh Hiếu
25/08/2019