THÔNG BÁO

Thông Báo Bầu Cử

Thông Báo của Ban Bầu Cử Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ 2020 - 2023   Kính thưa Quý Ông bà và anh chị em trong Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa, trong thời gian vừa qua đã không có Hội Đồng Mục Vụ. Vậy nay Ban Bầu Cử Giáo Xứ xin thông báo tới toàn thể Giáo xứ về tiến trình...